ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม 65

       

5

3 Page 2

24-28 Page 5

24-28 Page 1

10-12 Page 3

10-12 Page 1

12-16 Page 1

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (อย.) นำอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 4 GLTE ติดตั้งระบบวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการแรงงานพันธ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

1-5 Page 1

    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวีรชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในการมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา11-12

 

 งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

1 Page 2

    สนับสนุนการตรวจประเมินขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ของจังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิถุนายน 2565   

16487453837530           ศสข.1 อย. นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ติดตั้งระบบดังนี้
จุดที่ 1. กอร.ถปภ. ข่าย มท. หมายเลข 52603 และเครือข่าย NT (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด) หมายเลข 021608730
จุดที่ 2. จุดคัดกรองร่วม ปอท. และสาธารณสุข ติดตั้ง 4G LTE

16216470085140

 

 ศสข.1 อย.ได้นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบ 4G LTE มาปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย วัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

16071675261089 

 

         ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่างๆ จำนวน 4 องค์ เป็นปฐมฤกษ์ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานอิสรภาพ 109 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง​ นั้น
           ศสข.1 (อยุธยา) ได้นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 และชุดเคลื่อนที่ระบบบริหารจัดการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง 4 G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่าย ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565​15981114259758

 

ศสข.1(พระนครศรีอยุธยา)ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิด "ศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทาน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ" ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 

ศสข.1 (อยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 และชุดเคลื่อนที่ระบบบริหารจัดการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง 4 G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่าย ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร นะหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย อ.พระนครศรีอยุธย

1724306

 

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ศสข.1 (อย.) ภายใต้การอำนวยการของ ผอ.ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 วางระบบถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้ โทรศัพท์/Fax ในข่ายบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน(NT) หมายเลข 021608731 โทรศัพท์ในข่ายมหาดไทย เบอร์ 52603 วิทยุ icom / 4G (iPOC) และระบบ Internet wifi ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระบบเครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติ

 

 ศสข.1 อย. นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารบูรณมงคล” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วันที่ 6 มกราคม 2565

 

 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

 

 

ศสข.1 อย. ได้นำชุดอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันทหารม้า 2565 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุ ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565รี ระบบ อุปกรณ์สื่อสารสามารถใช้งานได้ปกติ