วันสถาปนา 56 ปี ศสส.สป.มท.และมอบโล่รางวัลแด่ผู้เกษียณ 2564