กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (ฺBig Cleanning Day)  

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

 5s

 ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นาย วัชระ เรื่องฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

นำคณะบุคลากรในหน่วยงานจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleanning Day) 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ. บริเวณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)