26 เมษายน 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
5 เมษายน 2561 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระเพณีไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
10 เมษายน 2561 ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรดน้ำและขอพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๅ พระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าฝายฯ สืบสานประเพณีไทยเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (ฺBig Cleanning Day)  

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

 5s

 ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นาย วัชระ เรื่องฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

นำคณะบุคลากรในหน่วยงานจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleanning Day) 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ. บริเวณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)