ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พิมพ์

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 พระนครศรีอยุธยา

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 พระนครศรีอยุธยา

 

 

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1

 

 

พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดลาดค้าว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

page11-12

วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า

จังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

page9-11

วันที่ 7-8 มิ.ย 61 ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ณ โรงแรมท็อปแลนต์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

pijit111

 

วันที่ 6 -7 มิ.ย 61 ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

pitsanu1

 

ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารขั้นสูงสุด 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ที่บังคับการพื้นที่(ทก.1) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หลังพระบรมมหาราชวัง

ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560

team3star

           ภาระกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล   เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

    อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเดิมชื่อโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากมีพระราชดำริเมื่อปี ๒๕๒๑ ในการวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำพระปรง และลุ่มน้ำห้วยโสมง ลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกทั้งมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และได้พระราชทานชื่อว่า อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีความหมายว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

anigif

 


fingerอ่านต่อทั้งหมด

 

ภารกิจ